PartyzanciAK » Stanowisko rodzin Akowskich

Stanowisko rodzin Akowskich

 Stanowisko rodzin Akowskich

PDFDrukujEmail

PROTESTUJEMY PRZECIWKO UMNIEJSZANIU ROLI ARMII KRAJOWEJ DZIAŁAJĄC  WBREW ROZSĄDKOWI I JAKICHKOLWIEK MORALNYCH RAM

 

Z przyczyn formalnych - czyli złożenia wniosku o ukaranie dwa tygodnie po zaistniałym zdarzeniu - wyklucza możliwość wydania karnego wyroku. Uzasadnienie Sądu jest podstawą do uzyskania odszkodowania.

 

KŁOPOTY WIDEJKI I KOSTECKIEGO 3

PDFDrukujEmail

 

Sprawozdanie
Z działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Nowym Targu za okres 15.06.1990 -27.04.1991r.
Stan członków zweryfikowanych na dzień 27.04.199r wynosi 140 w tym członków rodzin/podopiecznych 30 w okresie sprawozdawczym odeszło z naszego grona/ zmarło 3-ch członków :
1. Marian Rawicki 2. Jan Tarnowski 3. Franciszek Kieta.
Oddajemy Cześć Ich Pamięci.
Sąd Koleżeński wykluczył ze składu naszego grona Członków Św. Zw. Żołnierzy Armii Krajowej Jacka Paszyńskiego za podstawę nie godną żołnierza AK w okresie powojennym. Ławnik Sądów Doraźnych skazujących ludzi którym się nie podobał ustój PRL.
W toku kadencji i w wyniku nieporozumień z Jerzym Widejką mgr. Aleksander Czerwiński zrezygnował ze wszystkich funkcji w Zarządzie AK Nowy Targ i przeszedł do pracy w Inspektoracie Światowego Związku Żołnierzy AK w Nowym Sączu. Zarząd w dwóch posiedzeniach rozpatrywał sprawę nie wywiązywania się ze swych funkcji Jerzego Widejki. W pierwszym wypadku Jerzy Widejko nie był obecny na posiedzeniu Zarządu a na drugie posiedzenie….Przypadkowo pojawił się na zebranie Zarządu w dniu 13.04.1991r. a w poprzednim dniu złożył wizytę „Przewodniczącemu Oddziału Św. Zw. Żołnierzy AK Nowy Targ Tadeuszowi Morawie, obrażając go przy tym  domu. Zaznaczamy że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25.02.1991(13.04) przed pojawieniem się u nas Jerzego WIdejki z braku jakichkolwiek wyjaśnień przed terminem zebrania Zarząd postanowił powołać na Przewodniczącego Komisji Socjalnej Kazimierza Rawickiego a jego zastępcą Józefa Kołodzieja. O tym wszystkim Jerzy Widejko został powiadomiony na Zebraniu Zarządu w dniu 13.04.1991r. W odpowiedzi Jerzy Widejko stwierdził „że na wszystkich obecnych na zebraniu posiada jakieś obciążające materiały”!. Po usłyszeniu tego prowadzący zebranie Władysław Sowa poprosił Jerzego Widełkę o opuszczenie biura Oddziału na co usłyszeliśmy odpowiedź skierowaną pod adresem Władysława Sowy-„ ja Pana stąd wyprowadzę posadzę”!. Powiedział to do człowieka który w listopadzie w ubiegłym roku został odznaczony na uroczystości w Nowym Sączu Krzyżem Orderu Virtuti Militarii. W tej sytuacji Zarząd uważa że występuje publicznie przeciwko uchwałom Zarządu dotyczącą między innymi sprawy „Ognia”, oraz Misza sprawy organizacyjne Akowskie ze sprawami publicznymi.

 KLIKNIJ NIŻEJ WIĘCEJ


 W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 25 posiedzeń.
W czasie posiedzenia Zarządu w dniu 22.06.1990r dokonano wyboru delegatów na Zjazd Okręgu AK w Krakowie w osobach: Tadeusz Morawa, Eugeniusz Frajdenberg, Eugeniusz Borowski i Jan Marian Kacwin. W wyniku wyborów w Okręgu AK Kraków delegatem na Zjazd Ogólnopolski AK w Warszawie wybrany został Tadeusz Morawa. Eugeniusz Fajdenberg został wybrany do Komisji Rewizyjnej w Okręgu AK Karków.
W okresie sprawozdawczym na wniosek Komisji Socjalnej /K.Rawicki/zarząd udzielił pomocy finansowej Kol. Kol. Znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej./ Szczegóły posiada Przew. Kom. Socjalnej/. Na te cele wydatkowano z kasy Oddziału 2.200.000 zł ze składek członków. W dniu 11.02.1991 wystąpiono z pismem do Inspektoratu AK w Nowym Sączu i Głównego Zarządu w Warszawie o bezzwrotne zapomogi dla 12-stu członków naszego Oddziału. W wyniku powyższego wystąpienia organa ZUS dokonał wywiadów społecznych dotyczących sytuacji materialnej tych 12-stu osób. Dalszy ciąg spraw w toku realizacji. Z darów otrzymanych z Komitetu Pomocy ze Szwecji za aprobatą Konsulatu  Generalnego Polskiego w Sztokholmie, więc Konsul Jacek Wojciechowski/ rozdzielono zaopatrzenie w odzież, bieliznę osobistą, pościel, obuwie, ubranka młodzieżowe i dziecinne łącznie 112 członków naszego oddziału, oraz ich rodzin/żony dzieci, wnuki/ w sumie zaopatrzono 837 osób. Inwalidom naszego oddziału przydzielono na podstawie orzeczeń lekarskich 7 wózków inwalidzkich i 3 chodziki. Inwalidom z poza naszego Oddziału przydzielono 2 wózki inwalidzkie i 1 chodzik. 
Na posiedzenie został zaproszony Dyrektor Szkoły Nr. 11 A. Mandyka który zapoznał członków Zarządu AK z planami zorganizowania uroczystości nadania szkole Nr. 11 Im. AK i sztandaru Armii Krajowej, co wiąże się z jego poświęceniem w dniu 11.05.1991r. Uroczystość odbędzie się w szkole natomiast Msza Święta będzie uzgadniana z Ks. Biskupem Dekanatu Krakowskiego który w najbliższych dniach/niedziela i dni powszechne/ będzie wizytował nowotarskie szkoły. Dyr. Medyka podłożył Zarządowi druki zaproszeń dla gości z poza Nowego Targu i władz miasta.
Józef Kołodziej i Władysław Sowa zwrócili uwagę że na drukach jes napis starej pieczątki / Związek Żołnierzy Armii Krajowej/ a nie jak obecnie brzmi: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddz. N. Targ. Powyższa uwaga zaniepokoiła Członków Zarządu ponieważ inne osoby nie związane z Oddziałem AK Nowy Targ/ Paszyński Jacek i „spółka”/ chcą pod szyldem Św. Zw. Żoł. AK wprowadzić na tę uroczystość zakładany przez nie żołnierzy Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK. Jest mocno podejrzanym że wyżej wymienieni mają kontakt z grupą „Ogniowców” z Zakopanego która ni ejest uznana przez Zarząd Główny Św. Zw. Żołnierzy AK w Warszawie. Izba Pamięci Narodowej urządzona w szkole Nr.11 jest po patronem Oddz. AK Nowy Targ a jej gospodarzem jest ówczesny. Dyr. Mendyka. Jest prawą że Jacek Paszyński wykonał odbitki zdjęć fotograficznych i gablot na nie, przy pomocy nauczycielstwa i członków Młodzieżowego Koła Domu Kultury. Za tę pracę Urząd Miasta Nowy Targ wypłacił Jackowi Paszyńskiemu ok. 3.000 000 zł w roku 1989. W tym kontekście Jacek Paszyński nie może już dysponować kto tę Izbę Pamięci może zwiedzać lub czynić jakieś zmiany w eksponatach. Prawo do takich zmian ma gospodarz szkoły za zgodą Oddziału Św. Zw. Żołnierzy AK Nowy Targ.   
Dyr. Męndyka poprosił aby Zarząd dostarczył mu w najbliższych dniach listę przewidywanych gości do zaproszenia z ramienia Oddziału AK Nowy Targ na co Zarząd zgodził się/lista w najbliższych dniach zostanie Dyrektorowi dostarczona po odnalezieniu adresów krajowych i zagranicznych poszczególnych osobistości. Uzgodniono że na każdym zaproszeniu będzie pieczęć Oddziału AK Nowy Targ/Św. Zw. Żołnierzy AK. Moment dalszej konsultacji i uzgodnień przerwało wejście do biura Jerzego Widejki, którego Zarząd oczekiwał od szeregu tygodni. Nawet posłany był list polecony do Widejki z prośbą o kontakt, lecz Widejko ustne czy pisemne wezwania lekceważył.
Prowadzący  posiedzenie por. mgr. W.Sowa –zapytał  J.Widejkę dlaczego się nie zgłasza na wezwania?..odpowiedział, że jest zajęty w Komitecie Obywatelskim. Dyrektor szkoły p. Mentyka zapytał Widejkę dlaczego go tak prześladuje?...jeżdżac za jego opinią po szkołach i terenach gdzie p.Mendyka pracował. Zamieszany tym pytaniem Widejko odpowiedział, że to nie prawda..../oczywiście jest to kłamstwo.../ Władysław Sowa prowadzący posiedzenie wspomniał, że dochodządo nas słuchy-zwracając się do j.Widejki-, że Pan się kontaktuje z grupą „ogniowców” w Zakopanem zo nie godzi się ze stanowiskiem Zarządu Głównego Ak N.T. w sprawie działalności „Ognia” w czasie okupacji ludźmi jego, którzy w obecnej rzeczywistości gloryfikują bandycką działalność ‘Ognia” do rangi bohatera Narodowego. Jerzy Widejko odpowiedział, że „Ogień” walczył z komuną tak jak inni Akowcy na terenach Wileńsko- białostockich.
Prowadzący p. Sowa odpowiedział wg pisma Głównego Zarządu AK w Warszawie i opini środowiska żołnierzy 1psp AK oraz społeczności Podhala. „Ogniowcy” nie mają prawa należeć do naszego związku ponieważ „Ogień” już w  1943r. zdradził AK i poszedł na samodzielną, niekontrolowaną działalność, nie podporządkował się rozkazem i wezwaniom dowództwa 1PSP AK a pod koniec okupacji/1944-45/ poszedł na ścisła współpracę z ugrupowaniami lewicowymi oraz sowieckim NKWD, którym udzielał informacji o oddziałach AK i dowództwie 1 PSP. Mówił dalej- wiadomo jest Panu , że NKWD rozpracowywała polski Ruch Oporu w czasie okupacji niemieckiej, po to aby po wkroczeniu wojsk sowieckich  na tereny polski zaresztować  wszystkich akowców, bo tak się stało na Podhalu.
W przypływie euforii Jerzy Widejko powiedział, że jest to wymysł ludzki prokomunistycznych do którego  i Pan należy,  skąd  mam o Panu pewne dane , również tak samo  o innych członkach oddziału AK Nowy Targ, że współpracowaliście z komuną po okupacji!
Tadeusz Morawa  powiedział:/ zwracając się do Jerzego Widejki , przecież jest Panu wiadomym że „Ogień” wysłał za naszym mjr. Budarkiewiczem Włodzimierzem swych Ubeków i NKWD do Krakowa aby go aresztować. Wtedy gdy był u władzy w Urzędzie Bezpieczeństwa w Nowym Targu. Zresztą nie tylko poszukiwał :Ogień” i NKWD samego majora Budarkiewicz, poszukiwał innych oficerów AK i żołnierzy AK. Na dodatek w 1945 r. aresztował wspólnie z NKWD żołnierzy AK w Nowym Targu i na Podhalu po czym wysłał ich do łagrów sowieckich na Syberii- na to są dowody i dokumenty a ponadto ci którzy przeżyli łagry sowieckie żyją jeszcze tu w Nowym Targu. Niech Pan nam tu nie wmawia że jesteśmy komunistami i ubekami, Jak Pan może opluwać naszego zastępcę mjr. Budarkiewicza który tyle Panu pomógł w uzyskaniu renty inwalidy wojennego- wtedy gdy Panu nikt z Pana terenów nie pomógł, to jest wstyd i hańba tak postępować. Pan się nie nadaje do naszego środowiska, niech Pan sobie szuka innej organizacji, u nas Pan nie ma miejsca. Prowadzący posiedzenie Władysław Sowa powiedział do Jerzego Widejki:/ dosadnym głosem/ Pan się nie udziela w Ko9misji Socjalne, nie przychodzi Pan na wezwania, robi Pan krecią robotę w terenie przeciwko żołnierzom i Zarządowi którzy wmawiają społeczeństwu że „Ogień” był i jest nadal bohaterem co jest wierutnym kłamstwem – proszę natychmiast opuścić nasze biuro i wyjść i to już! I wskazał mu na drzwi!/ Odchodząc Jerzy Widejko, odpowiedział : Panie Sowa jeszcze się spotkamy, co należy uznać z odgrażaniem. Ten ton podenerwował wszystkich zebranych i dzięki opanowania nie doszło, aby był/ Jerzy Widejko/ siłą wyrzucony za drzwi. Zacietrzewiony w swej bałamutnej psychice myślenia o „Ogniu” opuścił biuro Zarządu AK Nowy Targ nie mówiąc ani „do widzenia”.
Prezes Tadeusz Morawa poinformował zebranych o zebraniu w Okręgu Zarządu AK w Krakowie i o tym że został wybrany jako delegat z Nowego Targu.
Ustalono z Dyr. Szkoły Nr. 11 że Walne Zabranie odbędzie się w Szkole Nr. 11 o czym będą zawiadomieni wszyscy członkowie Oddziału AK Nowy Targ specjalnymi zaproszeniami na dzień 27.04.1991r. godz. 10-11.00.
Na tym zebraniu należy wybrać nowy Zarząd i delegatów na wybory w Inspektoracie AK Nowy Sącz/ na 10 członków jeden delegat/.
Ustalono poczęstunek dla członków Walnego Zebrania w postaci: herbata i ciasto/pączek lub drożdżówka/ w czasie przerwy w zebraniu.
Prezes Tadeusza Morawa zapowiedział że rotacja Prezesury Oddziału AK Nowy Targ w obecnej napiętej sytuacji z grupą „Ogniowców” jest konieczna i wpłynie korzystnie na całość zagadnień historycznych okupacyjnych w Izraelu przesłał do redakcji „Podhale” w Nowym Targu list – protest- przeciwko gloryfikacji Józefa Kurasia „Ognia” do opublikowania/ data listu 19.marzec 1991r. pieczęć „Związek Żydów z Nowego Targu i okolicy Podhale w Izraelu”. List dotyczy zamordowania Żydów przez „Ognia” na Podhalu którzy powrócili z obozów koncentracyjnych i chcieli wyjechać w 1946r. do Palestyny/Izraela/ bądź też ukrywali się w polskich domach i klasztorach. Jak już niejednokrotnie członkowie Zarządu AK Nowy Targ postulowali i publikowali w prasie że: my Akowcy nie możemy brać odpowiedzialności za morderstwa i grabieże „Ognia” bo AK po 1945r zostało rozwiązane zgodnie z rozkazem gen. Okulickiego.
 

 


Kanały RSS

© 2008 Partyzanci AK

Poprawny? XHTML i CSS.